I - Grondwet/Constitution

Het wetboek van eNL / The law book of eNL

Moderator: Parlementsvoorzitter

I - Grondwet/Constitution

Postby Viglius » Wed 05 Oct 2011, 13:43

Image

Preamble
Article 1 – Citizenship of the eNetherlands
Article 2 – Official languages of the eNetherlands
Article 3 – Congress of the eNetherlands
Article 4 – Country President and Government of the eNetherlands
Article 5 – Keykeeper of the eNetherlands
Article 6 - Dictator of the eNetherlands
Article 7 – Treasury of the eNetherlands
Article 8 – Constitutional amendments


----------------------------------------------------------

Preamble
The Congress of the eNetherlands –
Observing that the citizens of the eNetherlands have of their own free will declared to accept this new legal order, wherein all rights and duties of the citizens of the eNetherlands have been laid down;
has decided, in joint deliberation, to lay down the Lawbook of the eNetherlands as further established.


Article 1 – Citizenship of the eNetherlands
1. Anyone with legal in-game eDutch citizenship or Expatriate status is considered a citizen of the eNetherlands.
2. All citizens of the eNetherlands are subject to all laws as laid down in the Lawbook of the eNetherlands.
3. Honorary citizenship, Expatriate status or Foreign resident ship of the eNetherlands can be awarded as laid down in Chapter II, Article 17 of the Lawbook of the eNetherlands.

Article 2 – Official languages of the eNetherlands
1. The official languages of the eNetherlands are Dutch and English.
2. Dutch and English are equal.
3. All laws will be drawn up in Dutch and English.
4. In case of a dispute regarding the interpretation of the texts in the Lawbook of the eNetherlands, the texts of the English version of the Lawbook will be leading.

Article 3 – Congress of the eNetherlands
1. The Congress of the eNetherlands is chosen in-game.
2. The Congress of the eNetherlands writes the laws of the eNetherlands.
3. All state institutions of the eNetherlands are subject to the authority of the Congress of the eNetherlands.
4. Laws have no retroactive power.
5. The rights and powers of the Congress of the eNetherlands have been laid down in Chapter II of the Lawbook of the eNetherlands.

Article 4 – Country President and Government of the eNetherlands
1. The Country President of the eNetherlands is elected in-game.
2. The Country President of the eNetherlands is the head of the Government of the eNetherlands and the supreme commander of the Armed Forces of the eNetherlands. He can't however appoint a new DAF Commander without congressional approval.
3. The Country President of the eNetherlands appoints the other members of the Government of the eNetherlands.
4. The Government of the eNetherlands is responsible for the daily management of the eNetherlands.
5. The rights and powers of the Government of the eNetherlands have been laid down in Chapter III of the Law Book of the Netherlands.

Article 5 – Keykeeper of the eNetherlands
1. The Keykeeper of the eNetherlands is appointed by the government of the eNetherlands, in accordance with the Congress of the eNetherlands, as laid down in Chapter IV of the Lawbook of the Netherlands.
2. The rights and powers of the keykeeper of the eNetherlands have been laid down in Chapter IV of the Lawbook of the eNetherlands.

Article 6 - Dictator of the eNetherlands
1. The Dictator of the eNetherlands is appointed by the Congress of the eNetherlands, as laid down in Chapter VI of the Lawbook of the eNetherlands.
2. The rights and powers of the Dictator of the eNetherlands have been laid down in Chapter VI of the Lawbook of the eNetherlands.

Article 7 – Treasury of the eNetherlands
1. The Treasury of the eNetherlands consists of all currencies, companies, and organizations owned by the eNetherlands.
2. The Treasury of the eNetherlands is owned by all citizens of the eNetherlands. The Treasury is thus owned by all and by none. No single citizen can claim a part of the Treasury.
3. The Treasury of the eNetherlands is managed by the Government of the eNetherlands.

Article 8 – Constitutional amendments
1. Amendments to Chapter I of the Lawbook of the eNetherlands can be passed through either a vote by the Congress of the eNetherlands or a referendum amongst all citizens of the eNetherlands.
2. Amendments made through a vote by the Congress of the eNetherlands follow the rules as laid down in Chapter II, Articles 8 and 9 of the Lawbook of the eNetherlands, with the exception that a constitutional amendment requires 75% of all votes to be cast in favour, and needs to be accepted by the eNetherlands Congress twice, during two subsequent Congress terms, in order to pass.
3. Amendments made through a referendum follow the rules as laid down in Chapter II, Article 16 of the Lawbook of the eNetherlands, with the exception that a constitutional amendment requires 66% of all votes to be cast in favour in order to pass.
4. Once a constitutional amendment has been passed, the Chairman of Congress of the eNetherlands will review Chapter I of the Lawbook of the eNetherlands on issues of grammar, spelling, and consistency.

----------------------------------------------------------

Image

Preambule
Artikel 1 – Burgerschap van eNederland
Artikel 2 – Officiële talen van eNederland
Artikel 3 – Congres van eNederland
Artikel 4 – Landspresident en Regering van eNederland
Artikel 5 – Sleutelbewaarder van eNederland
Artikel 6 - Dictator van eNederland
Artikel 7 – Schatkist van eNederland
Artikel 8 – Grondwetswijzigingen


----------------------------------------------------------

Preambule
Het Congres van eNederland –
Constaterende dat de burgers van eNederland uit vrije wil hebben verklaard deze nieuwe rechtsorde te aanvaarden, waarin alle rechten en plichten van de burgers van eNederland zijn vastgelegd;
heeft in algemeen overleg besloten het Wetboek der eNederlanden als volgt nader vast te leggen.


Artikel 1 – Burgerschap van eNederland
1. Iedereen met legaal in-game eNederlands staatsburgerschap of Expatstatus wordt beschouwd als burger van eNederland.
2. Alle burgers van eNederland zijn onderworpen aan alle wetten zoals vastgelegd in het Wetboek der eNederlanden.
3. Ereburgerschap, Expatstatus of Buitenlandse Residentie van eNederland kan worden toegekend zoals vastgelegd in Hoofdstuk II, Artikel 17 van het Wetboek der eNederland.

Artikel 2 – Officiële talen van eNederland
1. De officiële talen van eNederland zijn het Nederlands en Engels.
2. Het Nederlands en Engels zijn gelijkwaardig.
3. Alle wetten zullen worden opgetekend in het Nederlands en Engels.
4. In het geval van een meningsverschil over de interpretatie van de teksten in het Wetboek der eNederlanden zullen de Engelse tekstversies van het Wetboek leidend zijn.

Artikel 3 – Congres van eNederland
1. Het eNederlandse Congres wordt in-game gekozen.
2. Het eNederlandse Congres schrijft de eNederlandse wetten.
3. Alle eNederlandse staatsorganen zijn ondergeschikt aan de autoriteit van het eNederlandse Congres.
4. Wetten hebben geen terugwerkende kracht.
5. De rechten en bevoegdheden van het eNederlandse Congres zijn vastgelegd in Hoofdstuk II van het Wetboek der eNederlanden.

Artikel 4 – Landspresident en Regering van eNederland
1. De Landspresident van eNederland wordt in-game gekozen.
2. De Landspresident van eNederland is het hoofd van de eNederlandse Regering en de opperbevelhebber van de eNederlandse Krijgsmacht. Hij kan de commandeur van DAF echter enkel met toestemming van het congres vervangen.
3. De Landspresident van eNederland benoemt de andere leden van de eNederlandse Regering.
4. De eNederlandse Regering is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van eNederland.
5. De rechten en bevoegdheden van de eNederlandse Regering zijn vastgelegd in Hoofdstuk III van het Wetboek der eNederlanden.

Artikel 5 – Sleutelbewaarder van eNederland
1. De Sleutelbewaarder van eNederland wordt benoemd door de eNederlandse Regering, in overeenstemming met het eNederlandse Congres, zoals vastgelegd in Hoofdstuk IV van het Wetboek der eNederlanden.
2. De rechten en bevoegdheden van de Sleutelbewaarder van eNederland zijn vastgelegd in Hoofdstuk IV van het Wetboek der eNederlanden.

Artikel 6 - Dictator van eNederland
1. De Dictator van eNederland wordt aangesteld door het congres van eNederland, zoals bescreven in Hoofdstuk VI van het wetboek van eNederland.
2. De rechten en bevoegdheden van de Dictator van eNederland zijn beschreven in Hoofdstuk VI van het wetboek van eNederland.

Artikel 7 – Schatkist van eNederland
1. De eNederlandse Schatkist bestaat uit alle munteenheden, bedrijven en organisaties die worden beheerd door eNederland.
2. De eNederlandse Schatkist is eigendom van alle eNederlandse burgers. De Schatkist is zodoende ieders en niemands eigendom. Geen enkele burger kan een deel van de Schatkist opeisen.
3. De eNederlandse Schatkist wordt beheerd door de eNederlandse Regering.

Artikel 8 – Grondwetswijzigingen
1. Amendementen van Hoofdstuk I van het Wetboek der eNederlanden kunnen worden aangenomen door ofwel een stemming door het eNederlandse Congres, ofwel een referendum onder alle eNederlandse burgers.
2. Amendementen via een stemming door het eNederlandse Congres volgen de wet zoals vastgelegd in Hoofdstuk II, Artikels 8 en 9 van het Wetboek der eNederlanden, met als uitzondering dat een Grondwetswijziging een 75%-meerderheid vereist en tweemaal dient te worden aangenomen door het eNederlandse Congres, gedurende twee opeenvolgende Congrestermijnen, om van kracht te worden.
3. Amendementen via een referendum volgen de wet zoals vastgelegd in Hoofdstuk II, Artikel 16 van het Wetboek der eNederlanden, met als uitzondering dat een Grondwetswijziging een 66%-meerderheid vereist om van kracht te worden.
4. Als een Grondwetswijziging is aangenomen, zal de eNederlandse Congresvoorzitter Hoofdstuk I van het Wetboek der eNederlanden bezien op grammatica, spelling en consistentie.

----------------------------------------------------------

Debat/debate: viewtopic.php?f=27&t=8532
Stemming/vote: viewtopic.php?f=26&t=8693
Fixed error: viewtopic.php?f=27&t=9602
Added the Dutch version: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=26&t=9947
13-2-2016: Fixed numbering: viewtopic.php?f=17&t=13500
change to article 4: viewtopic.php?f=27&t=13581
Last edited by odan on Sat 28 May 2016, 21:44, edited 19 times in total.
Reason: updated article 4.2
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. - Albert Einstein
User avatar
Viglius
 
Posts: 1852
Joined: Sat 02 Oct 2010, 00:54
Location: Groningen, The Netherlands
Medals: 4
Officier 1e klasse (1) Officier (1) Commandeur (1) Poland 05/11 - Bronze (1)

Return to Wetboek / Law Book

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest