III - Regering/Government (Old lawbook)

Moderator: Parlementsvoorzitter

III - Regering/Government (Old lawbook)

Postby Viglius » Wed 05 Oct 2011, 13:58

Image

English version Chapter III - Government:

Spoiler:
Article 1 – Membership of the Government
Article 2 – Organization of Ministries
Article 3 – Ministry of Finance
Article 4 – Ministry of Defense
Article 5 – Government budget
Article 6 - Country President tax


Image

Article 1 – Membership of the Government
1. The Government consists of the Country President, the Vice President, the Ministers, and the State Secretaries.
2. The Vice President, Ministers, and State Secretaries are appointed by the Country President after the Country President elections.
3. Only legal citizens of the eNetherlands can be members of the Government.
4. Members of the Government of the eNetherlands cannot simultaneously hold office in another government.
5. Members of the Government can be removed from office by the Country President or by Congress, as laid down in Chapter II, Article 12.

Article 2 – Organization of Ministries
1. A Ministry is headed by a Minister, supported by one or more State Secretaries, if deemed necessary.
2. The Country President has the right to create and abolish Ministries at will.
3. The Ministry of Finance and the Ministry of Defense must always exist and must always have an appointed Minister.

Article 3 – Ministry of Finance
1. The Ministry of Finance is responsible for administrating the Treasury of the eNetherlands, in accordance with the will of the Congress of the eNetherlands.
2. The organization ‘Ministerie van Economische Zak’ serves as the current account of the eNetherlands. Money transfers from ‘Ministerie van Economische Zak’ can be made freely by the Government.
3. The organization ‘DNB’ serves as the savings account of the eNetherlands. Money transfers from ‘DNB’ are only allowed with Congressional approval.
4. All citizens of the eNetherlands have the right to be informed on the Treasury of the eNetherlands and all monetary transactions, unless the Government considers the divulgation of such information to be detrimental to the interests of the eNetherlands.
5. The Congress of the eNetherlands has the right to be informed on the Treasury of the eNetherlands and all monetary transactions. If the Government considers the divulgation of certain information to be detrimental to the interests of the eNetherlands, the information requested will be provided in the Private section of Congress.

Article 4 – Ministry of Defense
1. The Ministry of Defense is responsible for the organization of the armed forces of the eNetherlands.
2. The Armed Forces of the eNetherlands are politically neutral. Therefore, no military office can be used for exerting political influence in any way whatsoever.

Article 5 – Government budget
1. The regular budget of the Government of the eNetherlands cannot exceed the tax income of the previous month. The Ministry of Finance is responsible for calculating this figure and for making sure the Government does not exceed its budget.
2. Additional budget for specific purposes can be awarded by Congressional approval.
3. Unused budget at the end of the term will be transferred to the 'EZ' organization. When the EZ is below 100k NLG, a vote to replenish the EZ from the ingame treasury will be passed.
4. The Gold budget is not regulated. The Government is responsible and accountable for the way the Gold reserves are spent.
5. The 'DNB' organization should hold a National Emergency Fund of 1k Gold and 200.000 NLG, which can only be used in case of emergencies with Congressional approval. If this Fund is used, it must be refilled as soon as possible. The Government is not required to use more than 25% of its regular budget for this purpose.

Article 6 – Country President tax
1. Country Presidents are required to pay a minimum of 50% of their in-game election reward to the state within 5 days of their election. They can transfer it directly to the state, submitting adequate proof of the transfer to the Minister of Finance.
2. The Minister of Finance will remind the Country President before the deadline passes.
3. The Chairman of Congress will start an impeachment procedure if the Country President has not paid his tax after the deadline ends. The Country President will also be entered on the blacklist in the Debating section of Congress, and will be subject to the applicable sanctions, as laid down in Chapter II, Article 13.
4. People on the blacklist cannot have Congress member rights, as laid down in Article 1.6 in the Congress Lawbook.
5. If people on the blacklist candidate themselves for Congress elections, they will get a negative voting advice in an article published before the Congress elections.
6. People stay on the blacklist until they have paid their debts to the state.
7. The blacklist, including negative voting advices, is managed by the Chairman and Deputy Chairman of Congress.

Image


Nederlandse versie Hoofdstuk III - Regering:
Spoiler:
Artikel 1 – Lidmaatschap van de Regering
Artikel 2 – Organisatie van Ministeries
Artikel 3 – Ministerie van Financiën
Artikel 4 – Ministerie van Defensie
Artikel 5 – Regeringsbegroting
Artikel 6 - Landspresidentsbelasting


Image

Artikel 1 – Lidmaatschap van de Regering
1. De Regering bestaat uit de Landspresident, de Vice-President, de Ministers en de Staatssecretarissen.
2. De Vice-President, Ministers en Staatssecretarissen worden benoemd door de Landspresident na de Landspresidentsverkiezingen
3. Alleen legale burgers van eNederland kunnen lid zijn van de Regering.
4. Leden van de Regering van eNederland mogen niet gelijktijdig een functie bekleden in een andere regering.
5. Leden van de Regering kunnen uit hun functie worden ontheven door de Landspresident of door het Congres, zoals vastgelegd in Hoofdstuk II, Artikel 12.

Artikel 2 – Organisatie van Ministeries
1. Een Ministerie wordt geleid door een Minister, bijgestaan door een of meer Staatssecretarissen indien noodzakelijk.
2. De Landspresident heeft het recht om naar eigen inzicht Ministeries op te richten en af te schaffen.
3. Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Defensie moeten altijd bestaan en moeten altijd een benoemde Minister hebben.

Artikel 3 – Ministerie van Financiën
1. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van de Staatskas van eNederland, in overeenstemming met de wil van het eNederlandse Congres.
2. De organisatie ‘Ministerie van Economische Zak’ dient als de lopende rekening van eNederland. Transacties vanuit ‘Ministerie van Economisch Zak’ kunnen ongehinderd worden gedaan door de Regering.
3. De organisatie ‘DNB’ dient als spaarrekening van eNederland. Transacties vanuit ‘DNB’ zijn enkel toegestaan met toestemming van het Congres.
4. Alle eNederlandse burgers hebben het recht geïnformeerd te worden over de Staatskas van eNederland en alle financiële transacties, tenzij de Regering de openbaarmaking van dergelijke informatie schadelijk acht voor het landsbelang van eNederland.
5. Het eNederlandse Congres heeft het recht geïnformeerd te worden over de Staatskas van eNederland en alle financiële transacties. Als de Regering openbaarmaking van zekere informatie schadelijk acht voor het landsbelang van eNederland, zal de gevraagde informatie worden gedeeld in de Private Sectie van het Congres.

Artikel 4 – Ministerie van Defensie
1. Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de organisatie van de eNederlandse strijdkrachten.
2. De eNederlandse strijdkrachten zijn politiek neutraal. Derhalve kan geen militaire functie worden gebruikt om op welke wijze dan ook politieke invloed uit te oefenen.

Artikel 5 – Regeringsbegroting
1. Het reguliere budget van de eNederlandse Regering kan de belastinginkomsten van de voorgaande maand niet overschrijden. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het berekenen van dit budget en voor het voorkomen dat de Regering haar budget overschrijdt.
2. Supplementair budget voor specifieke doeleinden kan worden toegekend middels Congrestoestemming.
3. Ongebruikt budget aan het eind van de termijn zal worden overgemaakt naar de ‘EZ’-organisatie. Als het ‘EZ’-budget onder de 100.000 NLG daalt, zal een stemming om ‘EZ’ vanuit de in-gamestaatskas aan te vullen worden aangenomen.
4. Het Goudbudget is niet gereguleerd. De Regering is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop de Goudreservers worden uitgegeven.
5. De ‘DNB’-organisatie dient een Nationaal Noodfonds van 1.000 Goud en 200.000 NLG achter de hand te houden, dat alleen kan worden gebruik in noodgevallen en met Congrestoestemming. Als dit Fonds is gebruikt, dient het zo spoedig mogelijk worden heraangevuld. Van de Regering wordt niet verwacht meer dan 25% van haar reguliere budget voor dit doel te gebruiken.

Artikel 6 – Landspresidentsbelasting
1. Van Landspresidenten wordt verwacht minimaal 50% van hun in-game verkiezingsbeloning af te staan aan de staat binnen 5 dagen na hun verkiezing. Ze kunnen dit direct naar de staat overmaken, mits voldoende bewijs van de transactie wordt voorgelegd aan de Minister van Financiën.
2. De Minister van Financiën zal de Landspresident hieraan herinneren voor de deadline passeert.
3. De Congresvoorzitter zal een afzetprocedure in werking stellen als de Landspresident zijn belasting niet heeft betaald na het aflopen van de deadline. De Landspresident zal bovendien worden toegevoegd aan de zwarte lijst in de Debatsectie van het Congres, en zal worden onderworpen aan toegepaste sancties, zoals vastgelegd in Hoofdstuk II, Artikel 13.
4. Mensen op de zwarte lijst kunnen geen Congreslidrechten hebben, zoals vastgelegd in Artikel 1.6 in het Congreswetboek.
5. Als mensen op de zwarte lijst zichzelf kandidaat stellen in de Congresverkiezingen, zal een negatief stemadvies worden afgegeven in een artikel, gepubliceerd vóór de Congresverkiezingen.
6. Mensen blijven op de zwarte lijst tot zij hun schulden hebben betaald aan de staat.
7. De zwarte lijst, alsmede het negatieve stemadvies, wordt uitgevoerd door de Voorzitter en de Vice-Voorzitter.

Image


Debat/debate: viewtopic.php?f=27&t=8533
Stemming/vote: viewtopic.php?f=26&t=8695
Update: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=133&t=9161
Small change: viewtopic.php?f=26&t=10132
http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=26&t=10774
Last edited by Legendardisch on Sat 03 Nov 2018, 14:25, edited 17 times in total.
Reason: Updating law
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. - Albert Einstein
User avatar
Viglius
 
Posts: 1852
Joined: Sat 02 Oct 2010, 00:54
Location: Groningen, The Netherlands
Medals: 4
Officier 1e klasse (1) Officier (1) Commandeur (1) Poland 05/11 - Bronze (1)

Return to Law Book Archive

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests