[Oorlog/War] Strategy

Tutorials

Moderators: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Coaching

[Oorlog/War] Strategy

Postby Tonie112 » Fri 19 Jul 2013, 15:15

[ENGLISH BELOW]

Hoe kun je door taktiek zoveel mogelijk damage doen tegen de vijand?

Stel je eens voor.. Een veel machtiger en groter land verklaart ons de oorlog! En nu..? We zijn duidelijk in de minderheid , maar ook jij kan helpen het ze lastig maken! Hoe? Allereerst door elke bazooka, bomb en/of Q7 zo slim mogelijk te benutten. Tactisch te vechten...

Image

Heb je tot nu toe je bazooka’s en energy bars opgespaard? Dit is een goed moment om ze in te zetten. Niets zo mooi natuurlijk als een Battle Hero medal halen voor je eigen land, maar maak wel de afweging of je al je damage in één battle wilt inzetten. Het risico dat je de BH niet haalt is (met veel buitenlandse aandacht) redelijk groot. In elk geval haal je wel extra True Patriot punten, vanwege 10% NE bonus op je influence (helaas niet op je rankpoints).

Maximaal effect van je damage
Ga je niet voor BH maar voor maximaal effect voor ons land, dan moet je vooral goed letten op de ‘wall’ - de blauwe balk die aangeeft wie er aan het winnen is. Je krijgt punten per minuut dat de ‘wall’ over de helft staat - maar 50,5% is feitelijk genoeg: EEN HOOG PERCENTAGE IS VERSPILLING!

Om een battle te winnen moet per divisie een van de partijen 1800 punten halen. Het aantal punten dat je krijgt loopt op naarmate de battle langer aan de gang is:

00:00:00 - 00:30:00 = 10 punten per minuut (maximaal 300 punten)
00:30:00 - 01:00:00 = 20 punten per minuut (maximaal 600 punten)
01:00:00 - 01:30:00 = 30 punten per minuut (maximaal 900 punten)
01:30:00 - 02:00:00 = 60 punten per minuut (tot 1800 punten zijn behaald)

Om een campaign te winnen moeten we als land 83 punten binnenhalen. Voor elke battle zijn maximaal 11 punten te winnen; 1 punt als je wint in divisie 1, nog eens 2 punten in divisie 2, weer 3 punten in divisie 3 en 5 punten in divisie 4. De kortst denkbare succesvolle campaign duurt dus 8 battles. Hoe langer het duurt, hoe meer wapens en energy we nodig hebben!

Damage benutten van onze allies
Als buitenlandse MU commanders hun Daily Order op onze campaign zetten, dan komen de soldaten in hun MU automatisch hier hun 25 kills maken - maar hopelijk meer natuurlijk! Om alle hulp die we krijgen optimaal te benutten, moeten we onze eigen damage afstemmen op de damage die onze allies komen doen. Zolang zij de bar een stukje boven de 50% weten te houden, moeten wij onze wapens en energy dus sparen. We moeten pas in actie komen als het ze niet lukt!

Vechten met gratis wapens!
Om jou te helpen maximaal damage toe te brengen aan de vijand en om op voldoende steun uit het buitenland te kunnen rekenen, wordt er ook gesupplied. Dit betekent dat spelers Q7 wapens kunnen aanvragen voor de energy die ze beschikbaar hebben voor onze battle. Die wordt uitgedrukt in food fights (ff). Elke hit of ff kost je 10 energy: om je ff te weten deel je je energy door 10.

Stel dat je 1000 energy hebt (2 volle bars), dan geef je op IRC je profiel link door met daarachter je ff:
http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/6941256 100ff
De supplier doneert dan 10 Q7 wapens aan je, waar je elk 10 hits mee kunt doen (100 hits totaal).


ImageImage

Nog een paar do's en don'ts die je verder kunnen helpen:

1) Stop met vechten als de bar over de 52% staat; spaar je damage voor later.

2) Stop met vechten als de battle al te lang loopt en de achterstand te groot is. Je kunt je damage dan beter inzetten in een volgende battle.

3)Ga voordat je vecht eerst naar IRC kanaal #NL-supply om te zien of je Q7 wapens kunt aanvragen!

4)Kom naar IRC kanaal #NL-army voor orders, zodat wij onze damage in elk geval kunnen richten

5) Als je kunt, vecht dan op de tijden dat we op onze allies kunnen rekenen: later op de avond of in de vroege nacht
Last edited by Tonie112 on Sat 27 Jul 2013, 09:51, edited 2 times in total.
User avatar
Tonie112
Ministerie van Financien
 
Posts: 3541
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)

Re: [Oorlog/War] Tactics

Postby Tonie112 » Sat 27 Jul 2013, 08:32

[ENGLISH VERSION]

How can tactical figthing help you do maximum damage to our enemy?

Just imagine: A much more powerful and bigger countries declares war on us! So now what ..? We are obviously outnumbered, but you too can help make it hard for them! First of all by using every bazooka, bomb and/or Q7 as smart as possible. Fighting tactically...

Image

Did you stock up on bazooka’s and energy bars? This is a good moment to use them. It’s always nice to get a BH medal for your own country, but do think about if you want to use all your damage in one battle. The risk is that you don’t get BH (a lot of other countries will join the fight) is big. You get at least extra True Partiot points, because of 10% NE Bonus on your influence.

Maximum effect of your damage
If you, rather than for BH, go for maximum effect for our country keep an eye on the ‘wall’ - the blue bar that says who’s winning. You get points per minute the ‘wall’ is over 50%: A HIGH PERCENTAGE IS WASTE!

To win a battle in every division one of the parties needs to gain 1800 points. The points increase when the duration of the fight is longer:

00:00:00 - 00:30:00 = 10 points per minute (max. 300 points)
00:30:00 - 01:00:00 = 20 pointsper minute (max. 600 points)
01:00:00 - 01:30:00 = 30 points per minute(max. 900 points)
01:30:00 - 02:00:00 = 60 points per minute (till 1800 points are achieved)

To win a campaing a country needs to make 83 points. For every battle there are 11 points to win; 1 point for division 1 and 2 points for division 2, 3 points for division 3 and 5 points for division 4. So the shortest possible campaign takes 8 battles. The longer it takes, the more weapons and energy is needed!

Use the damage of our allies best
If other country’s MU commanders put their Daily Order on our campaign, then the soldiers automatically will come to do their 25 kills - but hopefully more of course! To use the help we get best, we have to focus our own damage adjusted to the damage by our allies. If they manage to keep the bar just above the 50%, we have to spare our weapons and energy. We should only get in action when they can’t!

Fight with free weapons!
To help you do maximum damage to the enemy as well as to ensure enough foreign support, there will also be supplied. This means players can request Q7 weapons according to the energy they have available for our battle. This is expressed in food fights (ff). Every hit or ff costs 10 energy: to know your ff, just divide your energy through 10.

Let’s say you have 1000 energy (2 full bars). In that case you give your IRC profile link plus your ff: http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/6941256 100ff

The supplier donates 10 Q7 weapons, which you can use for 10 hits (100 hits total).


ImageImage

A few do's and don'ts that can help you ahead:

1) Stop fighting if the bar is above 52%; spare your damage for later.

2) Stop fighting if the battle takes too long and we’re too far behind. Better use your damage in the next battle.

3) Before engaging in battle, check IRC channel #NL-supply first to see if you can request Q7 weapons!

4) Come to IRC channel #NL-army for orders, so we can best coordinate damage.

5) If you can, fight only at times we can count on our allies: later at night or in the early hours.
User avatar
Tonie112
Ministerie van Financien
 
Posts: 3541
Joined: Sun 21 Mar 2010, 13:30
Medals: 6
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Poland 05/11 - Bronze (1) Baja & Tournament - Silver (1)
Croatia Airstrike - Gold (1) Recruitment medal - 30 (1)


Return to Tutorials

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest