[DemNL] Congres Verkiezingen / Congress Elections

Moderator: Mods DemNL

[DemNL] Congres Verkiezingen / Congress Elections

Postby Bo Kito » Fri 21 Sep 2012, 15:08

(English version below)

Image

Beste burgers van eNederland,

Dit is het verkiezingsprogramma van Democratisch Nederland voor de komende Congresverkiezingen.

Onze hoofdpunten:

- De regering controleren op zinvol beleid
- Ons uitgavenpatroon veranderen en een sluitende begroting houden
- Opzetten van een Bevrijdingsfonds
- Organiseren van Fun Events
- Proactief beleid wat betreft de financiering van Supplies en Communes
- De bevolking meer betrekken bij besluitvoering

Image

Hieronder volgen de punten, met een korte toelichting:

Algemeen

Democratisch Nederland wil een partij zijn voor alle burgers uit eNederland. Onze focus ligt op vrijheid, transparantie, verantwoordelijkheid en respect.
Democratisch Nederland vind het belangrijk samen te werken met leden van verschillende ervaringsniveau's, met als doel dat iedereen van elkaar kan leren. Een oude rot hoeft niet persee een beter standpunt te hebben, dan een nieuw lid. Naar elke mening wordt geluisterd.
Democratisch Nederland staat voor een sterke economie en stabiel beleid, om er voor te zorgen dat de burgers van eNederland optimaal kunnen leven, werken en ondernemen.

Taken van de Regering

Het Congres staat boven de regering. De belangrijkste taak van het Congres is daarom ook het controleren van het Regeringsbeleid en het niet kwakkeloos overnemen van wetsvoorstellen.
De Congresleden van Democratisch Nederland zal elke regering toetsen of ze voldoet aan de eisen die gesteld worden. Democratisch Nederland vind dat elke regering minimaal aan onderstaande punten moet voldoen:

- Het bewaken van onze grenzen via:
a. Fysieke bewaking door een goed Defensie apparaat
b. Goede controle aan de grens door het SCI en het voorkomen van PTO situaties
c. Goede controle op nieuwe burgers en het voorkomen van PTO situaties

- Helpen van burger bij zijn of haar spel:
a. Uitleggen Game Mechanics door middel van artikelen, masterclasses, etc.
b. Ondersteuning door middel van subsidies

- Het actief nastreven van het terugkrijgen van onze regio's

- Bewaking van onze inkomsten en uitgaven

- Organiseren van events om de activiteit in de community te bevorderen.

Overige taken zoals Recruitment zijn ook belangrijk, maar kunnen beter niet worden uitgevoerd dan maar half. Het gebeurd nog veels te vaak dat een onervaren persoon verantwoordelijk wordt gemaakt voor deze rol. Democratisch Nederland vind dat je beter niet kan doen, als de kwaliteit van het werk niet kan worden gegarandeerd.

Financiën

We staan voor grote financiële uitdagingen. Democratisch Nederland wil niet meer geld uitgeven dan dat er binnen komt. De uitgaven van de regering, zal moeten worden versimpeld naar onderstaande punten:

Nederland kan het niet betalen om MPPs af te sluiten met alle EDEN landen, laat staan de overige bevriede landen. We moeten dit tot het absolute minimum beperken. Als andere landen graag een MPP met Nederland willen, kan dit alleen als dat land de kosten hiervoor betaald.

We moeten maandelijks geld inleggen in een Bevrijdingsfonds. De tijden van een groot Militair budget zijn voorbij. We zullen nu moeten sparen om bijv. supplies beschikbaar te stellen voor een D-Day. Eventuele inzamelingsacties kunnen prima worden georganiseerd.

Een klein deel van het budget moet beschikbaar worden gesteld om beginnende spelers te ondersteunen, door middel van bijvoorbeeld subsidies. Daarnaast moet er ook een klein deel beschikbaar zijn voor het organiseren van leuke events om de community actief te houden.

Financiering Supplies en Communes

De huidige communes draaien uit op een verlies. Om dit op te lossen moet er een goede rekensom gemaakt worden naar de kosten. Een deel van de gemaakte wapens moet worden verkocht om voor een deel raws in te kopen en voor een ander deel te sparen voor grotere uitgaven, zoals Raw companies of Upgrades.

Wat al lang mist is een proactief beleid op de communes. Er wordt pas nagedacht over het upgraden van de Staatsbedrijven als de aanbieding van Plato al op de mat ligt. In die korte tijd kan een upgrade nooit meer worden uitgevoerd en loopt Nederland weer opnieuw achter de feiten aan. Democratisch Nederland wil dat het goud voor een upgrade al klaar ligt bij het staatsbedrijf voordat Q8 bijvoorbeeld wordt ingevoerd. We weten toch allemaal, dat dit vroeg of laat zal gebeuren?

Betrokkenheid Burgers

De regering besluit nu veels te veel achter de schermen. De burgers moeten veel vaker worden betrokken bij beslissingen. Dit kan makkelijk worden gedaan door meer ingame artikels en Referendums te organiseren.

Image

Tot zover ons verkiezingsprogramma. Ben je het hiermee eens? Stem dan op Democratisch Nederland op 25 September aanstaande. Samen zullen we ons best doen om van eNederland een beter en prettiger land te maken!

Verder wensen wij natuurlijk alle kandidaten veel succes toe.

Met vriendelijke groet,

ElGorro
Partij President


Image

Image

Dear citizens of the eNetherlands,

This is the party manifest of Democratisch Nederland for the upcoming Congress elections. In a few words:


- Check the government for meaningful policies
- Change our expenses to remain within budget
- Create a Liberation fund
- Organize Fun Events
- Proactive Management on Finance of Supplies and Communes
- Involve the people more to decision of the Government


Image

Below, you will find a description of the principles of Democratisch Nederland:

General

Democratisch Nederland wants to be a party for all citizens in eNetherlands. Our focus is in freedom, transparency, responsibility and respect.
Democratisch Nederland thinks it's important to work together, with members with different expirience levels. We can all learn from eachother. Every opinion will be heard.
Democratisch Nederland will fight for a strong economy and stable policy, to ensure the citizens of eNetherlands to live and work optimally.

Tasks of the Government

The Government is subject to the authority of the Congress of the eNetherlands. Therefor one of the major tasks of Congress is to check on the policies of the Government. And not just vote yes on every proposal.
The Congress Members of Democratisch Nederland will check every Government if they fit the requirements below:

- Defending our borders:
a. Fysical defending our borders through a good Defense organisation
b. Good checking at the border by SCI to prevent PTO situations
c. Good checking on new citizens to prevent PTO situations

- Helping the citizen with his or her game:
a. Explain Game Mechanics through articles, masterclasses, etc.
b. Supporting citizens through subsidies

- Active trying to get our region's back

- Guarding our finances

- Organize events to keep our community active

Other tasks like Recruitment are important as well, but can better be skipped than done half. It happens all the time, some inexperienced person gets responsible for this job and it fails. Democratisch Nederland thinks you can better skip it for a month if you cannot guarantee the quality of the work.

Finance

We have great challenges ahead. Democratisch Nederland wants not to spend more money than our income. The expenses of the Government, should be made more simple to the points below.

The Netherlands cannot afford MPPs to all EDEN countries and other friendly countries. We should only sign the absolute minimum. If other countries want a MPP with the Netherlands, it will remain possible if they pay for the costs.

We should save money for a Liberation Fund on a monthly base. The times we had a large militair budget is over. We should save money now to have supplies available for D-Day for example. The organisation of fundraizers is also a good idea to get money in this fund.

A small part of the budget should remain available for supporting starters, through subsidies. Also we should have some budget available to organize fun events to keep the community active.

Financing Supplies and Communes

The current communes we have is on a loss. To solve it, we should do the math better. A part of the created weapons should be sold, so there are funds available to buy raw material and save for larger spendings, like Raw companies or upgrades.

What should be there for long time, is proactive management on the communes. We start thinking on upgrades of State Companies, just after Plato releases the upgrade plans. In that short period, we are unable to upgrade and we have to wait until enough gold is transferred to the state companies. Democratisch Nederland wants to gold allready at the state companies before the upgrade is there. We all know Q8 will come eventually.

Involve our citizens

The government is acting way too much behind curtains. Citizens should be involved by descissions more often. This can be done easily by publishing more articles or organizing Referendums.

Image

We have come to the end of our party manifest. Do you agree with the points above? Then vote for Democratisch Nederland on the 25th of September. Together, we will labour for a better and more enjoyable future of the eNetherlands!

Furthermore, we wish all candidates the best of luck.

With best regards,

ElGorro
Party President
Gorilla with an Orange Heart
User avatar
Bo Kito
Monkey Power!
 
Posts: 7733
Joined: Wed 05 Jan 2011, 15:45
Location: Rotterdam
Medals: 11
Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) Ridder Grootkruis (1) DDay 01/12 - Silver (1)
Belgium 03/12- Gold (1) RW 05+06/12 - Gold (1) Norway 07/12 - Gold (1) RW 12/12+01/13 - Silver (1)
Canada Airstrike - Silver (1) Baja & Tournament - Silver (1) Croatia Airstrike - Silver (1)

Return to Archief / Archive

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests